Výučbové princípy v Montessoriovskej škole

Montessoriová svoju výučbu založila na tvrdení, že „Ľudská osobnosť, nie výchovná metóda sa musí brať do úvahy“. Dieťa by malo byť rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Na učiteľa nenahliadajú ako na autoritu, ale ako na rovnocenného partnera, ktorého hlavnou úlohou je snaha vytvoriť vhodné prostredie pre učenie žiaka.

Výučba v Montessoriovskej škole sa riadi niekoľkými zásadami, medzi ktoré patria:

 

 • Podpora činnosti dieťaťa.
 • Nenapomínanie, absencia trestov.
 • Neautoritatívny, nenátlakový prístup.
 • Učiteľ ako facilitátor, sprievodca dieťaťa.
 • Použitie materiálov a pomôcok s ohľadom na vek a psychický vývoj dieťaťa.
 • Primerané použitie uznania, snaha o nevybudovanie závislosti dieťaťa na pochvalách.
 • Posilnenie zdravého sebavedomia a sebadôvery dieťaťa, podpora jeho bezpečia.
 • Princíp tzv. Delenej zodpovednosti (dieťaťu je poskytovaná sloboda iba v tých prípadoch, keď je schopné s ňou adekvátne naložiť).
 • Dieťa aktívne prispieva ku konštrukcii svojho vzdelania.
 • Možnosť voľby materiálov a pracovného miesta.
 • „Pripravené prostredie“ berúce do úvahy vývoj žiakov a ich schopnosti.
 • Chápanie chýb ako nutnosti hlbšieho precvičenie učiva.

Podobné články