10% ZĽAVA NA VŠETKY MINIATÚRY
PRI OBJEDNANÍ ZADAJTE
KÓD: MINI10

Výhody montessori vzdelania pre vaše dieťa

Prihlásila som dieťa do montessori škôlky a teraz sa neviem dočkať, kedy to príde! Bude z neho génius? Mnohí rodičia sa zaoberajú podobnými otázkami. Čítajúce a píšuce štvor – päťročné deti, či predškoláci, ktorí násobia a delia tisícky, sú iste pôsobivé. Ide tu ale naozaj o to? Práve naopak. Montessori pedagogika nepozná súťaženie ani honbu za výsledkami a tiež to nie je len dôkladný systém edukačných pomôcok. Vníma dieťa ako celistvú osobnosť a pomáha mu budovať vnútornú motiváciu, zaujímať sa o seba, svet na okolo a svojim konaním neskôr zlepšovať život sebe i ostatným.

V čom je tento prístup teda iný?

Montessori vzdelávanie ponúka deťom príležitosti na rozvoj ich potenciálu. Takže áno, využitím senzitívnych období väčšinou deti pred nástupom do školy čítajú, píšu, počítajú, a neskôr svoje vedomosti rozširujú, no dôležité je aj niečo iné. Škôlkari a potom montessori školáci vstupujú do sveta ako kompetentné, zodpovedné a rešpektujúce bytosti, ktoré chápu, že učiť sa nové veci je úžasná možnosť ako obohatiť svoj život.

Výhody montessori   Výhody montessori   Výhody montessori

V montessori zariadení  platia princípy odlišné od tradičného školstva:

–    Ku každému dieťaťu sa pristupuje individuálne. Montessori pedagogika uznáva, že deti sa učia rôznymi spôsobmi a vlastným tempom.

–    Už v tých najmenších deťoch je rozvíjaný zmysel pre poriadok, trénovaná koordinácia, sústredenie a nezávislosť.

–    Žiaci a žiačky sú súčasťou spolupracujúcej komunity. V škôlkach i školách sú v triedach vekovo zmiešané skupiny, starší prirodzene pomáhajú mladším, sú pre nich vzorom, menšie deti od nich cítia podporu. Deti pracujú v láskavom a rešpektujúcom prostredí. Učitelia na deti nikdy nekričia.

–    Montessori študenti si slobodne vyberajú čomu sa budú venovať, v rámci limitov, ktoré nastavujú učitelia. Hranice predstavujú súbor pravidiel. Deti aktívne rozhodujú, ako bude zamerané ich učenie a preberajú tak za seba zodpovednosť. Montessori metóda chápe, že vnútorná spokojnosť poháňa záujem dieťaťa a jeho zvedavosť. Výsledkom je radosť z učenia, ktorá môže pretrvať celý život.

–    Študenti sú podporovaní v tom, aby sami aktívne získavali vedomosti.  Úlohou učiteľa je pripraviť prostredie, v ktorom žiaci slobodne používajú pomôcky a hľadajú odpovede na svoje vlastné otázky.

–    Deti nie sú priamo opravované, keď sa pomýlia a nikto ich nehodnotí. Montessori materiál obsahuje kontrolu chyby, na ktorú dieťa príde samé. Učia sa tak pozerať na svoju prácu kriticky.
Kým tradičný systém školstva si stanovuje za cieľ formovanie osobnosti dieťaťa, montessori pedagogike záleží na slobodnom individuálnom rozvoji potenciálu.

Výhody montessori   Výhody montessori

 

Aké sú deti vyrastajúce v montessori prostredí?

 

1.    Rešpektujúce

Základom v montessori triede je rešpekt. Učiteľ rešpektuje dieťa a žiaci majú úctu aj jeden k druhému. Nikto sa nepovyšuje nad druhých, učiteľ nepoučuje, nezosmiešňuje, neupozorňuje na nedostatky.

2.    Zodpovedné

Deti preberajú zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Existuje určité množstvo práce, ktoré je treba spraviť a dieťa si samo organizuje čomu sa bude kedy a koľko venovať. Učiteľ je sprievodcom v tejto ceste.

3.    Sebadisciplinované

Dosiahnuť disciplínu je jedna z najväčších úloh života. Deti od narodenia túžia byť užitočné, zapadnúť do spoločnosti. Na to, aby dosiahli sebadisciplínu musia mať možnosť rozhodovať sami o sebe. Nesmú byť neustále kontrolované druhými, pretože to znamená vyžadovanie disciplíny zvonka a nemajú tak príležitosť naučiť sa jej samé.

4.    Nezávislé

Aby bolo dieťa nezávislé, musí mať príležitosť rozhodovať sa, robiť chyby a samo sa z týchto chýb poučiť. Je úlohou rodiča a pedagóga viesť ho v raste, a to vzdelávaním a pripravením sociálneho prostredia, v ktorom je schopné kráčať po svojej ceste smerom k nezávislosti.

5.    Kreatívne

Mária Montessori hovorí, že všetko, čo dieťa robí, je kreatívne. Je to tvorivá myseľ, ktorá využíva všetky svoje sily k riešeniu problémov, s ktorými sa dieťa potýka napríklad počas pobytu v škôlke. Problémy môžu byť sociálne, emocionálne, duševnej alebo fyzickej povahy. Práve to, že deťom umožňujeme, aby si ich riešili samé, podporujeme ich kreativitu, umožňujeme im hľadať tvorivé riešenia.

6.    S vnútornou motiváciou

Deti sú vnútorne motivované, keď majú dovolené rozhodovať o sebe a majú pocit kontroly nad svojou voľbou. To neznamená, že robia, čo sa im zapáči. Ocitnú sa však v pripravenom prostredí, ktoré je navrhnuté tak, aby stimulovalo ich zvedavosť a túžbu učiť sa. Mladšie deti vo svojej triede navyše sledujú staršie pri práci a to ich inšpiruje.

7.    Organizované

V triede je prostredie dôkladne organizované. Pomôcky sú usporiadané podľa logického kľúča, vždy sa vracajú späť na rovnaké miesto. Dieťaťu to prináša istotu a uľahčuje orientáciu. Študenti si navyše sami volia, čo sa budú učiť, kedy s tým začnú a kde to budú robiť – na stole, na zemi na koberci atď. Učia sa tak organizovať si svoj čas.

8.    Myslia globálne

Montessori ponúka tzv. kozmickú výchovu. Tá je založená na koncepte, že všetok život na planéte je vzájomne prepojený a všetci ľudia majú rovnaké základné potreby. Ak nejakým spôsobom ovplyvníte jeden z aspektov tohto zložitého vzťahu, budete mať vplyv na všetko. Výučba podľa tejto premisy začína už v škôlkach a pokračuje na základných školách. Deti v súvislostiach preberajú celý svet – od slnečnej sústavy, cez botaniku, zoológiu, ľudské telo, chémiu, fyziku, históriu…

9.    Spolupracujú

Študenti kooperujú v celom rade úloh, a tak sa učia od seba navzájom. Keďže každý má iný talent, schopnosti a záujmy, skupiny, ktoré tvoria dohromady, aby si pomáhali, sa neustále menia. Niekedy spolupracujú, lebo sú priatelia. Inokedy preto, lebo spolu tvoria dobrý tím. Niekedy si jedno dieťa vyberie druhé, lebo vie, že ovláda látku a mohlo by mu pomôcť. Mladšie sa od starších veľa dozvedia a staršie si zas svoje vedomosti upevnia výkladom pre menších spolužiakov. Deti sú zvyknuté pracovať vo dvojiciach a väčších skupinách a vymieňať si názory, diskutovať.

10.    Sú lídri

Ak dieťa ovplýva vyššie vymenovanými deviatimi schopnosťami, je dobrým lídrom i členom tímu súčasne. V živote sú potrebné obe vlastnosti. Deti, ktorým bolo umožnené prevziať zodpovednosť za ich prácu, vyvinuli si základnú úroveň sebadisciplíny a zodpovednosti a zároveň pociťujú sebaúctu, sú pripravené na život. Úlohou montessori prístupu je pripraviť ich na budúcnosť, v ktorej bude potrebné riešiť problémy a čeliť prekážkam, ktoré vznikajú už dnes. Práve súčasné deti sú našimi budúcimi lídrami. Mária Montessori videla deti ako nositeľov mieru: „Prevencia konfliktov je prácou politiky, ale udržanie mieru je úlohou vzdelania.“

 

Lenka Straková
Zdroj: American montessori society www.amshq.org  , Montessori children´s center  www.montessorichildrensctr.com
Foto: www.pixabay.com , www.pexels.com, www.montessoricentenary.org

Podobné články